วิทยุออนไลน์

ประวัติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
 
 
 
 

 

     

ประวัติความเป็นมาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
เมื่อ ปี พ.ศ. 2539 โดยบัญชานายบังเอิญ มุสิกพงษ์ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้มีคำสั่งให้ สปข.ต่างๆทั่วประเทศพิจารณาจัดตั้ง สถานีฯวิทยุระบบ เอฟ.เอ็ม. ขึ้นในจังหวัดที่ กปส.ไม่มีสถานีฯตั้งอยู่ เพื่อเป็นการเสริมจุดบริการให้ สวท.กปส. มีการกระจายเสียงได้กว้างขวางขึ้น สวท.อุดรธานี จึงเป็น 1 ใน 11 สถานีที่ได้รับการพิจารณาให้จัดตั้งขึ้น ระยะเริ่มแรกได้ใช้ที่ทำการสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 อำเภอเพ็ญ เป็นสถานที่ทดลองออกอากาศ โดยใช้ห้องหัวหน้าสถานีฯ เป็นห้องส่ง สำหรับเครื่องส่งฯตั้งอยู่ ที่ด้วยกันกับเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 และใช้เสาอากาศร่วมกัน ออกอากาศในระบบ FM. ความถี่ 93.75 MHz. โดยมอบหมายให้นายกิจจา วิชาชัย หัวหน้าสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ ในขณะนั้นทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุม ต่อมาจึงได้ก่อสร้างอาคาร สวท.อุดรธานี ปัจจุบัน ณ บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ " โคกเจ้าหัวตีกัน” หรือปัจจุบันเรียกว่าบ้านชัยพร เลขที่ 333 หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี (ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งสถานีถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์ช่อง 4 เดิม) มีเนื้อที่ทั้งหมด12 ไร่ เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2539 แล้วเสร็จในเดือน สิงหาคม 2540 ด้วยวงเงิน 10,500,000.- บาท (สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) สิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์ทางเทคนิคประกอบด้วย - ตัวอาคารที่ทำการ สวท. อุดรธานี 1 หลัง - อาคารที่พักข้าราชการ(อาคารห้องชุด) 3 ชั้น จำนวน 10 ยูนิต - เสาอากาศสูง 100 เมตร พร้อมอุปกรณ์ออกอากาศ - เครื่องส่งวิทยุ เอฟ.เอ็ม. ยี่ห้อ HARRIS ขนาด 1 กิโลวัตต์ - ถนนคอนกรีต เสาธง ป้ายสถานีฯ รั้วคอนกรีตด้านหน้าและรั้วลวดหนามด้านข้างและด้านหลัง เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจึงได้ย้ายอุปกรณ์จากสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 อำเภอเพ็ญ มาออกอากาศที่ปัจจุบันอย่างเป็นทางการได้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2541 สำหรับเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานชุดแรกคือ นายพนัส สาพิมาน นฟส.7 ส่วนเทคนิค สปข.1 (ตำแหน่งและระดับในขณะนั้น) ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฯ
                      รายชื่อผู้บริหารสถานี ฯ ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน
1. นายพนัส สาพิมาน เดือน มีนาคม 2540 ถึง เดือน มิถุนายน 2542
2. นางอุทัยวรรณ ดลเจือ เดือน มิถุนายน 2542 ถึง เดือน ธันวาคม 2543
3. นายอุทร เกตสิทธิ์ เดือน มกราคม 2544 ถึง เดือน มีนาคม 2549
4. นางอุทัยวรรณ ดลเจือ เดือน มีนาคม 2549 ถึง เดือน ตุลาคม 2550
5. นายณัฏฐภพ พัฒน์ธนสรณ์ เดือน เมษายน 2551 ถึง เดือน - 2553
6. นายบุญเลิศ บุญเขื่อง วันที่ 24 มิถุนายน 2553 – 2555

7. นายกิจจา วิชาชัย 2555 - 2556

8. นายวุฒิไกร พุฒธรรม 2557 - 2559

9. นายศรชัย ศรีสถาน 2559 - 2560

10. นางสาวชนกพร โพธิสาร 2560 - 2562

11.นายพุทธาสิทธิ์  จันทร์เต็ม  2562- ปัจจุบัน

 


 


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar